Nettløsningen og gangkartet er utviklet av Frameworks og Arendal kommune med støtte fra Kommunal og moderniseringsdepartementet.

Det overordnede målet med å lage dette kartet er å få flere til å gå mer og bruke bilen litt mindre. Vi ønsker å stimulere til mer bærekraftig persontransport samt bidra til bedre folkehelse gjennom å vise hvor kort og enkelt det er å gå i og rundt Arendal sentrum. Det er også veldig hyggelig å gå i sin egen by, og det er en fin måte å bli kjent på om du gjest, turist eller innflytter.

Gangkartet er tillrettelagt for mobile enheter slik at det er lett å ta med seg på tur. Ved å klikke på rutene i gangkartet kan man enkelt få opp rutebeskrivelse og detaljert kart.

Universell utforming og framkommelighet for rullestol

Ved siden av gangkartet er det også tilrettelagt et eget kart for rullestol framkommelighet. Kartet viser framkommelighet for rullestol iht. kritierer for universell utforming fra Statensk Kartverk.

Universell utforming skal bedre tilgjengeligheten for alle og har særlig fokus på personer med nedsatt funksjonsevne. Kartleggingen er gjort i regi av Statens kartverk for sentrale deler av Arendal sentrum samt for noen friområder.

Helsefremmende

Helse- og omsorgsdepartementet anbefaler voksne og eldre å være fysisk aktive minst 30 minutter daglig til en intensitet som tilsvarer rask gange. (Barn og unge anbefales å være i aktivitet i minst en time). Små daglige turer på 30-40 minutter styrker hjertet og lungene, og forbrenner fett og forebygger livsstilssykdommer.

Det helsefremmende i prosjektet dreier seg om at kommunen legger til rette for å motivere folk til å velge sunne alternativ som i tillegg gir mestringsfølelse.

Bedre bymiljø

Hvis flere velger å gå blir det mindre biltrafikk i Arendal sentrum. Det blir med andre ord mindre støy, mindre forurensing, mindre ulykker og mindre klimautslipp. Dette er i tråd med nasjonale og lokale strategier om at framtidig vekst i transportbehov skal tas av gange, sykkel og kollektivtransport.

Lavutslippssamfunnet handler blant annet om å redusere forbruket av fossilt brensel og gjøre oss mindre avhengige av bilen. Vitenskapelige studier viser at folk ønsker å gå fremfor å benytte bil innenfor kortere avstander. Dette justeres av forhold som personlighet, ”førlighet”, terreng, om det er bakker, støy, trafikkfarlig, eller annen fare. Estetikk (om det er parker, vakre bygninger, andre mennesker, vann, etc) spiller også inn. Med andre ord, desto mer tilgjengelig, vakrere og tryggere – jo lenger vil folk gå.

Historiske beinveier

Kartet over "Beinveier" viser historiske stier, trapper og smug som sikret historisk adkomst til sjøen og sentrum for befolkningen. Kartet viser beinveiene slik disse ble kartlagt på 1970 tallet.